Andre aktuelle lover

Andre aktuelle lover

Del: 

Straffeloven §269

Den nye straffeloven trådte i kraft 1. oktober 2015. Her er redaktøransvaret tydeliggjort i en form som innebærer at redaktøren kan straffes også for innhold vedkommende ikke har sett. Dette kalles det særskilte redaktøransvaret, og er formulert slik:

§269. Redaktørens ansvar for innholdet i trykt skrift eller kringkastingssending

"Den som treffer avgjørelse om innholdet i et trykt skrift eller en kringkastingssending, er strafferettslig ansvarlig dersom det der offentliggjøres noe som ville ha pådratt redaktøren ansvar etter noen annen lovbestemmelse om han hadde kjent til innholdet."
Og videre:
"Straffen etter første ledd er bot eller fengsel inntil 6 måneder. Det kan ikke idømmes strengere straff enn etter den lovbestemmelse som ville ha vært anvendelig om den ansvarlige hadde kjent til innholdet.
Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som godtgjør at det ikke kan legges ham noe til last med hensyn til kontroll med innholdet eller tilsyn eller rettledning eller instruks for hans stedfortreder, medarbeidere eller underordnede.
Medvirkning straffes ikke."

Norske redaktørers ansvar for det de publiserer, går altså så langt at de kan holdes strafferettslig ansvarlig. Formålet med innføring av et særlig strafferettslig ansvar for redaktøren (i kriminalloven av 1842), var at man enkelt skulle kunne peke på en som var ansvarlig for det trykte ord, og særlig for innlegg som var forfattet av anonyme eller under psevdonym.

Les også Norsk Redaktørforenings omtale av de aktuelle bestemmelsene i straffeloven.

Opphavsrett: åndsverkloven

Lov om opphavsrett til åndsverk – åndsverkloven – ble først vedtatt av Stortinget i 1961 og er revidert flere ganger, siste gang i 2014. Loven regulerer bruk av åndsverk og hvem som har rett til vederlag når åndsverk offentliggjøres. Lovteksten leser du her
 

Fotolovgivning
Åndsverkloven §22 gir en generell sitatrett og er særlig aktuell i tekstlig sammenheng, men i noen grad er bestemmelsen også brukt ifm bilder og film. Les mer hos Norsk Redaktørforening.

"Retten til eget bilde" kalles gjerne bestemmelsen i åndsverkloven §45c som setter forbud mot å publisere personbilder uten samtykke av den som er avbildet. Dette er hovedregelen, og unntak i bokstavpunktene a, b og c gir normalt nyhetsmediene rett til å publisere alle aktualitetsbilder. Les mer hos Norsk Redaktørforening.

 

Åpenhet og innsyn
Rett til innsyn i opplysninger og dokumenter finnes i en rekke lover og forskrifter, særlig: 
•    Offentleglova
•    Miljøinformasjonsloven
•    Produktkontrolloven
•    Kommuneloven
•    Offentlighet i rettspleien

Pressens offentlighetsutvalg har en nettside med enkle og viktige verktøy for deg som ønsker innsyn i offentlige dokumenter og saksbehandling. Her ligger maler for innsynskrav og klagebrev, og du finner raskt veien til relevante bestemmelser.

Offentlig elektronisk postjournal, OEP, er stedet hvor alle offentlige etater skal journalføre sin korrespondanse. OEP presenteres som "regjeringens innsynstjeneste i offentlige dokumenter". OEP er bygget som en søkeportal, hvor du kan søke i postlistene fra departement, fylkesmenn, direktorat og tilsyn. Den informasjonen du finner interessant kan du enkelt og gratis be om innsyn i, uten betingelser for videre bruk.
Og hvis du får avslag på innsyn, går du til Pressens offentlighetsutvalg og sender klage.

Regler om innsyn i stortingets dokumenter
Det er egne regler om innsyn i det som foregår i stortingets organer. Begrepet «Stortinget» i disse regler omfatter - foruten Stortinget som kollegialt organ - stortingskomiteene, Presidentskapet, Stortingets internasjonale delegasjoner, andre kollegiale organer som har sekretariat i Stortingets administrasjon, og Stortingets administrasjon.

For medlemmer

Her kan medlemmer i fagpressen logge inn og få tilgang til alle rammeavtalene våre.

 

Søk kompetansestøtte

(Foto: NTB Scanpix).

Søk penger til å realisere økt kompetanse gjennom kurs eller egne prosjekter, innen fristen onsdag 5. februar. 

Kurs og arrangementer

Dato: 
Tirsdag 21. Jan
Kl.: 
10:00 til 12:00
Passer for: 
Alle

Mediebransjen har gjennomført en ny felles undersøkelse av seksuell trakassering, som oppfølging av undersøkelsen i 2017. Resultatene legges fram på en pressekonferanse tirsdag 21. januar kl 10.00, hos Amedia. Vær ute i god tid – det kan være kø i registreringen! Meld deg på her.

Dato: 
Tirsdag 28. Jan
Kl.: 
09:00 til 10:00
Passer for: 
Redaktører
Journalister

Er du smittet av en språksykdom? Det er fort gjort å bli, men frykt ikke. Bli med på vårens første språkmorgen og få medisin som virker!

Dato: 
Torsdag 06. Feb
Kl.: 
14:00 til 16:15
Passer for: 
Markedsførere
Annonseselgere

Hvordan går det med de ulike mediene? Hvem er vinnerne og taperne når det gjelder lesing og bruk? Hva kan jeg gjøre for å øke inntektene? Hvordan øke inntektene gjennom brukerbetaling?

Dette og mer til får du kunnskaper og innsikt om på Trender som arrangeres av Fagpressens Markedsforum. Du får tall og fakta, mens også fremtidsutsikter og råd. Ta gjerne med en kollega så blir det lettere å gjennomføre endringer internt etterpå.

Vi avslutter med litt mat og hyggelig samvær.