Vedtekter for Fagpressens vederlagsfond

Vedtekter for Fagpressens vederlagsfond

Del: 

Sist revidert 22. mars 2023

§1 Fondet
Vederlaget for kopiering, som på vegne av redaktører og fagpresseutgivere innkreves kollektivt gjennom Fagpressen eller organisasjon som Fagpressen bemyndiger, disponeres i henhold til Fagpressens vedtekter samt til enhver tid gjeldende vedtekter for Fagpressens vederlagsfond. Dette gjelder enten innkrevingen av vederlaget er basert på kollektiv avtale, avtalelisens, tvangslisens eller annen ordning for innkreving av vederlaget. Med vederlag menes rettighetsvederlag og inntekter fra investering av slikt vederlag.

§2 Forvaltning og bruk av fondets midler
Fagpressens styre beslutter årlig hvor stor andel av vederlaget som Fagpressen mottar for kopiering av fagpresse, som skal tildeles henholdsvis Fagpressens vederlagsfond og Fagpressen. Fordelingen gjøres som del av den årlige budsjettbehandlingen i Fagpressen.
Vederlag som inngår i fondet, skal brukes til beste for redaktører og utgivere av fagpresse.
Midlene skal fordeles i henhold til de til enhver tid gjeldende reglene i lov om kollektiv forvaltning. Midler som ikke kan fordeles til individuelle rettighetshavere, brukes til følgende formål:

a) kollektive formål som etterutdanning/kompetansetiltak, kurs og studiereiser, til rettighetshavere
b) individuelle formål som faglig kompetansestøtte til rettighetshavere

Både midler som fordeles kollektivt og individuelle formål skal være tilgjengelige for redaktører og utgivere, uavhengig av medlemskap i Fagpressen.

§3 Administrasjonskostnader
Fagpressen beregner et administrasjonsgebyr av det samlede vederlaget på inntil 15 prosent for forvaltning av Fagpressens vederlagsfond. Resterende vederlag fordeles i henhold til §2.

§4 Fondsstyret
Fagpressens vederlagsfond styres og forvaltes av et eget fondsstyre. Dette består av fem medlemmer, valgt av styret i Fagpressen. Både redaktører og utgivere skal være representert, og maksimum tre medlemmer kan velges blant styrets egne medlemmer.

Søknader om tildeling av midler fra Fagpressens vederlagsfond avgjøres av fondsstyret med simpelt flertall.

§5 Retningslinjer for tildeling fra fondet
Innenfor de retningslinjer som følger av disse vedtekter, samt fondets budsjett vedtatt av styret i Fagpressen, fastsetter Fagpressens styre vilkår for fordeling av midlene. Fondsstyret fordeler midlene.

§6 Årsberetning og regnskap
Det skal hvert år avgis årsberetning og regnskap til årsmøtet i Fagpressen. I regnskapet skal redaktørandelen og utgiverandelen i fondet synliggjøres hver for seg. Regnskapet revideres av revisor.

§7 Vedtektsendringer og oppløsning
Oppløsning av vederlagsfondet besluttes av årsmøtet i Fagpressen med to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.
Ved oppløsning av fondet skal fondets midler disponeres til formål som samsvarer med de formål som fondet etter sine vedtekter skal ivareta. Bestemmelse om disponering av midlene ved oppløsning fattes av årsmøtet i Fagpressen.

Forslag til endringer i disse vedtekter kan bare behandles på Fagpressens årsmøte og krever to tredjedels flertall.

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Annonsekampanje 2024


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!