Vedtekter

Fagpressens vedtekter

Del: 

Stiftet 1898
Sist revidert 22. mars 2023

§1 Foretakstype og navn
Foretakets navn er Fagpressen.
Fagpressen er registrert som forening.

§2 Formål og kjerneverdier
Fagpressen skal være en garantist for ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet, som grunnpilarer i et demokratisk samfunn.
Fagpressen skal arbeide for at de uavhengige fagmediene sikrer innsikt og dybde i samfunnsdebatten.
Fagpressen skal verne om redaktørens rettigheter og holde redaktørplakaten i hevd.
Fagpressen har ikke ervervsmessig formål.

For å nå disse målene er Fagpressens kjerneoppgaver å:

•  arbeide for et høyt faglig og etisk nivå i fagmediene
•  utvikle kompetansen i fagmediene
•  fremme og forvalte medlemmenes mediepolitiske interesser
•  formidle informasjon og stimulere til debatt
•  arbeide for redaksjonell selvstendighet i norske medier
•  utvikle tjenester og medlemsfordeler for fagmediene
•  synliggjøre fagmediene som mediekanal
•  arbeide for økt åpenhet

§3 Medlemskap
Som medlem opptas fagmedier  og frittstående utgivelser som redigeres i henhold til Redaktørplakaten og de etiske reglene gitt gjennom Vær Varsom-plakaten. 
Søker eller dennes utgiver skal, uavhengig av plattform, gjennom rimelig tid ha vist at man opererer innenfor presseetikken og VVP, før man kvalifiserer for opptak som medlem i foreningen.
Søknad om medlemskap avgjøres av styret.

§4 Vilkår for medlemskap
Medlemmene skal ha redaksjonell selvstendighet. Redaktørplakaten skal legges til grunn for forholdet mellom mediets utgiver og redaktør.
Medlemmene skal drive etter god presseskikk og forretningsskikk og er bundet av regler som er gitt av Fagpressen. Spesielt gjelder dette Vær Varsom-plakaten og de øvrige regler gjeldende i Norsk Presseforbund.

Medlemmene er bundet av de regler som Fagpressen fastsetter, og skal avgi den informasjon som foreningen ber om.

Medlemmene skal synliggjøre sitt medlemskap ved bruk av Fagpressens logo.

Fagpressen har rett til å inngå bindende, ikke-eksklusive avtaler på vegne av medlemmene (utgiverne og redaktørene), om tillatelser til og vederlag for sekundærbruk av offentliggjort materiale innenfor de rammer som følger av til enhver tid gjeldende bestemmelser i åndsverkloven om tvangs- og avtalelisens samt privatkopiering. Foreningen kan overlate retten til å inngå avtaler til sammenslutninger av rettighetshaverorganisasjoner med tilsvarende oppgaver, som Kopinor og Norwaco.

Vederlag for kopiering av fagpressestoff som på vegne av redaktører og fagpresseutgivere innkreves kollektivt gjennom Fagpressen eller organisasjon som Fagpressen bemyndiger, disponeres i henhold til Fagpressens vedtekter samt til enhver tid gjeldende vedtekter for Fagpressens vederlagsfond. Dette gjelder enten innkrevingen av vederlaget er basert på kollektiv avtale, avtalelisens, tvangslisens eller annen ordning for innkreving av vederlaget. Med vederlag menes rettighetsvederlag og inntekter fra investering av slikt vederlag.

Fagpressen beregner et administrasjonsgebyr på inntil 15 prosent for forvaltning av Fagpressens vederlagsfond.

§5 Medlemmenes fordeler
Fagpressens aktiviteter skal bidra til å heve de enkelte medlemmers publisistiske kvaliteter, samt legge forholdene til rette for medienes virksomhet i samfunnet for øvrig. I dette legges det særlig vekt på profesjonalisering, kompetanseheving, felles markedsføringstiltak og en akseptert og seriøs opplagskontroll.

Medlemmene kan delta i foreningens forskjellige aktiviteter og gjøre bruk av foreningens tjenester.

Redaksjonelle medarbeidere har rett til Norsk Presseforbunds pressekort, som utstedes av Fagpressen.

§6 Kontingent
Medlemmene skal betale kontingent, som fastsettes av årsmøtet. Kontingenten skal være innbetalt senest en måned etter at kravet er utsendt.
Hvis kontingenten ikke er betalt innen 30. juni, opphører medlemskapet. Utmeldelse eller eksklusjon gir ikke rett til tilbakebetaling av innbetalt kontingent.

§7 Årsmøtet
Årsmøtet er Fagpressens høyeste myndighet, og ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 1. april.

Tid og sted kunngjøres for medlemmene minst to måneder før årsmøtet. 

Medlemmer som ønsker å fremme forslag utenfor den dagsorden som er nevnt nedenfor, sender forslag til styret fire uker før årsmøtet. 

Innkalling og sakspapirer bekjentgjøres og gjøres tilgjengelig for medlemmene med minst 14 dagers varsel. 

I ordinært årsmøte behandles:

1. Valg av dirigent
2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og eventuelle fullmakter
3. Valg av to personer som sammen med dirigenten skal undertegne protokollen
4. Årsberetning og regnskap for Fagpressen og Fagpressens vederlagsfond
5. Kontingent
6. Valg av:
    a. Styre, styrets leder og nestleder
    b. Valgkomité, samt valgkomiteens leder
    c. Revisor
7. Styrets honorar
8. Åpenhetsrapport for Fagpressens vederlagsfond
9. Andre saker som er nevnt i innkallingen

 

Alle saker avgjøres ved simpelt flertall, hvor ikke annet er bestemt. Hvert medlem har én stemme. Et medlem kan være representert ved fullmakt. Fullmakt skal være skriftlig og leveres før møtet konstitueres. Ingen kan møte med mer enn tre fullmakter.

§8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers varsel, når styret finner det nødvendig, eller det kreves av minst 15 prosent av medlemmene. På møtet behandles de saker som er nevnt i innkallingen.

§9 Styret
Styret velges på årsmøtet og valgperioden er to år.

Styret består av leder, nestleder og syv medlemmer.
Leder og nestleder velges særskilt av årsmøtet.

Minst to medlemmer skal være redaktører, og minst to medlemmer skal representere utgiverinteressene.

Styret ansetter administrerende direktør og fastsetter vilkår og godtgjørelse i den forbindelse.

Det føres protokoll over styrets møter. Alle vedtak fattes med simpelt flertall. Hvert styremedlem har én stemme. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har lederens stemme dobbel vekt.

Styret oppnevner styre for Fagpressens vederlagsfond.

Styret beslutter årlig hvor stor andel av vederlaget som Fagpressen mottar for kopiering av fagpresse, som skal tildeles henholdsvis Fagpressens vederlagsfond og Fagpressens administrasjon. Fordelingen gjøres som del av den årlige budsjettbehandlingen.

§10 Faglige fora
Styret kan opprette ulike faglige fora. Pr 2014 er disse følgende:

•  Fagpressens redaktørforum
•  Fagpressens markedsforum
•  Fagpressens journalistforum

 Foraene har som formål å:
heve det faglige nivået blant medlemmene gjennom kompetansetiltak
være talerør for sin faggruppe inn mot administrasjonen og styret i Fagpressen

Foraene velger selv ledelse/styre.

§11 Valgkomité
Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av leder og to medlemmer. Minst ett av medlemmene skal representere den redaksjonelle sektor, og minst ett av medlemmene skal representere utgiverinteresser.

Styret innstiller til valg av valgkomité, og valgperioden er to år.

Valgkomiteen velges slik at det er representant (er) på valg hvert år. 

§12 Administrerende direktør
Foreningen skal ha en administrerende direktør som ansettes av styret. Direktøren står for den daglige ledelse av foreningens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.
Direktøren har personalansvar for alle ansatte.

§13 Utmelding og eksklusjon
Medlem som ønsker å melde seg ut av foreningen, må sende skriftlig melding om dette. Uttredelse kan bare skje ved utgangen av kalenderåret, og utmelding må være registrert innen 1. oktober.

Styret kan fatte vedtak om eksklusjon av et medlem, dersom det finner at vedkommende av hensyn til foreningens virksomhet ikke bør være medlem. 

§14 Vedtektsendringer
Endringer av vedtektene krever vedtak på årsmøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag til endring må fremgå av innkallingen.

§15 Oppløsning
Oppløsning må først besluttes på et ordinært årsmøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og deretter i et nytt årsmøte minst tre måneder etter, og da med simpelt flertall. Det besluttende årsmøtet velger avviklingsstyre, som i forbindelse med avviklingen fastsetter fordeling av eventuell beholden formue ved oppløsning.

 

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Annonsekampanje 2024


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!