Utgiverne om mva-fritak og avgrensning

Utgiverne om mva-fritak og avgrensning

Del: 

Finansminister Siv Jensen Kulturminister Thorhild Widvey
Finanskomiteen Familie8 og kulturkomiteen

Avgrensingen av digitalt mva/fritak for mediene

Det vises til Finansdepartementets avgrensning av det foreslåtte mva8fritaket for digitale medier i statsbudsjettet for 2016, jf. Ot.prp. 1 LS punkt 8.3.3. Av proposisjonsteksten fremgår:

«Departementet legger derfor til grunn at det er et vilkår for fritak at tjenesten hovedsakelig inneholder nyheter og aktualitetsstoff og dette stoffet er fra et bredt spekter av samfunnsområder som for eksempel politikk, økonomi, kultur mv. Nyhetstjenester som i hovedsak omhandler saker fra kun én sektor eller er rettet mot én interesse, for eksempel kultur, religion, sport eller yrke, vil ikke være fritatt.»

Vi har forstått via sitater avgitt til pressen fra kulturminister Thorhild Widvey at hun mener sentrale medier innen fagpresse ekskluderes fra det foreslåtte fritaket. Våre medier består i all hovedsak av nyhets8 og aktualitetsjournalistikk. De setter dagsorden inne sine felt i stadig økende grad. Vi mener derfor at vi hører inn under fritaket og at nøyaktig de samme grunner som anføres for at digital utgivelse av nyhetsstoff som tilsvarer dagens aviser, skal være fritatt, tilsier at også fagmediene må fritas for sin nyhetsformidling.

Som seriøse og betydelige norske utgivere og organisasjoner ønsker vi å bidra til den digitale utviklingen, slik at leserne kan motta redaksjonelt innhold i de kanaler de selv ønsker. Regjeringens signaler oppfattes som et hinder for en slik utvikling.

Vi opplever den foreslåtte avgrensningen som et klart brudd med tidligere signaler fra Regjeringen. Vi viser blant annet til Finansdepartementets uttalelse fra 6. mai i år:

”Fritaket vil ikke bare omfatte eCaviser på brett og mobil men alle nyhetsC og aktualitetstjenester med tekst, lyd og bilde. Nullmomsen vil gjelde alle medier som i hovedsak består av nyhetsC og aktualitetsinnhold”. (vår understrekning).
Mva8fritaket må være fremtidsrettet og ha en overordnet avgrensning hvor våre medier er med. Dette fordi:

Norske fagmedier har i dag et mva8fritak for trykte utgaver, noe de har hatt like lenge som avisene. Fritaket har bidratt til et stort mangfold av medier som har fokusert på kunnskapsbasert, original og dyptgående journalistikk innen alle samfunnsområder.

Dette er hovedleverandører av nyheter innen sine områder, med løpende digital

publisering, og som dekker bredden av nyheter for det enkelte området på lik linje med medier som er foreslått fritatt.

[page1image8208] [page1image8368]

Mediene er foretrukne kanaler for beslutningstakere i offentlig og privat sektor

og for abonnenter og medlemmer i organisasjonene.

Mediene er også i høy grad leverandør av saker og temaer som blir plukket opp

og videreformidlet av de største norske nyhetsaktørene. Flere av våre medier har avtaler med store nasjonale nyhetsaktører, som ikke selv har ressurser til å følge opp det store mangfoldet av områder vi dekker.

Det er både unaturlig og urimelig å etablere et avgiftsmessig skille mellom parallelle medier innen nyhets8 og aktualitetsjournalistikk. Avgrensingen som er foreslått skaper åpenbare konkurransevridende effekter og vil svekke det som burde være et solid, norsk mediemangfold.

Norske medier har i en årrekke vært gjennom turbulente eierskifter. Samlet sett har norske organisasjoner et betydelig eierskap til medier som setter dagsorden i samfunnsdebatten innen alle samfunnsområder.

Norske organisasjoner har tradisjon for å satse på original og viktig journalistikk. Ettersom organisasjonene i svært liten grad er mva8registrert, vil kostnaden forbundet med digitalisering av virksomheten bli uforholdsmessig høy. Dette vil utvilsomt true vår evne og kraft til å kunne satse som medieeiere i fremtiden, noe som vil føre til et fattigere norsk medielandskap.
Vi ber med dette Regjeringen legge til rette for en prinsipiell og overordnet avgrensning av mva8fritaket, slik at vi også i fremtiden kan satse offensivt 8 uavhengig av teknologi og plattform. Vi oppfatter at den nærmere avgrensningen er et nasjonalt anliggende. Vi forventer derfor at det ikke legges unødvendige føringer, herunder begrensninger, for fritaket i notifikasjonen til ESA.

Med vennlig hilsen
 

KS, v/ styreleder Gunn Marit Helgesen
LO, v/ nestleder Tor8Arne Solbakken
Unio, v/leder Anders Folkestad Akademikerne, v/leder Knut Aarbakke
NITO, v/generalsekretær Steinar Sørlie
Tekna v/generalsekretær Ivar Horneland Kristensen   

Styret i Fagpressen

For medlemmer

Her kan medlemmer i fagpressen logge inn og få tilgang til alle rammeavtalene våre.

 

Kurs og arrangementer

Dato: 
Tirsdag 17. Mar
Kl.: 
09:00 til 10:00
Passer for: 
Redaktører
Journalister
Markedsførere

På den tredje av vårens tidlige språkøkter lærer du å skrive slik at søkemotorene lettere finner sakene dine.

Dato: 
Torsdag 19. Mar til Fredag 20. Mar
Kl.: 
09:00 til 17:00
Passer for: 
Redaktører
Journalister

På PUFF 2020 møter du Kristian Ervik med saken "Kontainer-babyen" som Åsted Norge-redaksjonen laget for TV2 i fjor. Dessuten møter du journalistene fra Avisa Nordland som laget den prisbelønte saken "Mia – jenta ingen kunne hjelpe." Klikk og se hele det innholdsrike programmet.
Meld deg på PUFF!

Dato: 
Torsdag 26. Mar
Kl.: 
14:00 til 16:00
Passer for: 
Alle

Fagpressens årsmøte holdes torsdag 26. mars på Litteraturhuset. Det skal holdes valg til fem av plassene i styret. Hvert medlem i Fagpressen har én stemme - meld deg på.
Hvis du har forslag som du ønsker behandlet på årsmøtet, må dette sendes til styret i Fagpressen senest torsdag 27. februar som er fire uker før årsmøtet (jfr. Fagpressens vedtekter).