Digitale utgivelser? Husk å vurdere mva.

Digitale utgivelser? Husk å vurdere merverdiavgift.

Del: 

Her er noen viktige råd og informasjon om mva og digitale utgivelser i fagpressen. Angår alle som jobber med å lansere/omsette apper, brettutgaver, pluss-produkter eller annet. 

Først 5 råd:

Selv om bladet/tidsskriftet har fritak fra merverdiavgift, er det i dag ikke tilfelle for omsetning av digitale utgaver. For disse er utgangspunktet 25 prosent mva.
Tenk over at dere kan bli ilagt mva for alle lesere som har tilgang til en digital utgave, og ikke bare for dem som faktisk leser den.
Sørg for å bruke ekspertise når dere skal beregne eller fradragsføre mva, særlig når dere både utgir/selger trykte og digitale utgaver.
Medier som er eid av organisasjoner og som helt eller delvis finansieres gjennom medlemskontingent, er i en spesiell juridisk situasjon som Fagpressen jobber med å få avklart hos skattemyndighetene. 
Ta kontakt med Fagpressen for rådgivning. Vi formidler også rådgivning fra advokat som er spesialist i merverdiavgift.
 

Politiske prosesser

Regjeringen jobber med å ferdigstille et forslag om å innføre mva-fritak også for digitale utgivelser av nyhets- og aktualitetsmedier. Vi vet ennå ikke hvilke medier som blir omfattet. Kulturministeren har tidligere sagt at de som skal omfattes, er de som har fritak i dag for trykte medier, samt at hun ønsker å inkludere lyd og levende bilder.

Et forslag om digital 0-sats må godkjennes av ESA, som er EFTAs overvåkningsorgan. Tre departement jobber med dette; Kulturdepartementet, Næringsdepartementet og ikke minst Finansdepartementet. Den såkalte notifiseringen til ESA skal etter planen sendes i løpet av høsten. Håpet er fortsatt at et nytt mva-system kan tre i kraft fra årsskiftet.

Fagpressen har gjennom hele prosessen spilt inn dokumentasjon og argumentasjon både til departementene, kulturministeren og til kulturkomiteen om våre medlemmers behov i saken. Enkelt oppsummert har vi spilt inn: 

Behov for utvidet mva-fritak. Urimelig og komplisert med ulik mva for trykte og digitale utgaver
Digitalt mva-fritak er viktig for finansieringen av journalistikk i fagmedier og tidsskrift fremover
Mva-fritaket for fagmedier/tidsskrift ble innført samtidig med avisenes, og med samme begrunnelse
Alle medier som er omfattet av dagens fritak, må omfattes av et utvidet fritak
Krav om at de som omfattes må være omfattet av Mediefridomslova, følge Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten
Dokumentasjon over at våre medlemmer i hovedsak driver nyhets- og aktualitetsjournalistikk
At dagens lovgivning hindrer innovasjon og utvikling
 

Avklaringer ift dagens lovgivning

Fagpressen jobber parallelt med å avklare dagens juss med myndighetene. Vi er i dialog både med Finansdepartementet, Skattedirektoratet og Skatt Øst. Dette er på vegne av alle medlemmer, men vi bistår ved behov også den enkelte utgiver/redaktør med mva-avklaringer. Til dette bruker vi ekspertrådgivning fra mva-advokat. Så langt i år har en rekke medier bedt om slik bistand, og pågangen øker. Kostnader til mva-advokaten belastes det enkelte medium/utgiver.

De viktigste spørsmålene vi jobber med å få avklart hos skattemyndighetene er disse:

Når mediet utgis av forening: Fordeling av felleskostnader for foreningstidsskrift som utgis både i trykt og digital utgave.
Avgiftshåndteringen for medier som utgis av selvstendig redaksjonell enhet (stiftelse, AS eller annet).
Avgiftsgrunnlaget for abonnementstidsskrift og politiske, litterære eller religiøse tidsskrift.
Faktisk nedlastning som kriterium for mva.

 For spørsmål og mer informasjon ta kontakt med adm. direktør Elin Floberghagen på elin@fagpressen.no eller mobil 926 00 109.

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Annonsekampanje 2024


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!