Avgrensning av nullmomsen for nyhets- og aktualitetsmedier

Avgrensning av nullmomsen for nyhets- og aktualitetsmedier

Del: 

Fagpressen representerer over 200 norske fag- og nisjemedier, som dekker alle samfunnsområder, fag, interesser og bransjer.

Norge er, som første land i Europa, i nærheten av å bryte ny mark med digitalt mva- fritak. Dette vil komme lesere og medier til gode, både gjennom at satsen harmoniseres og at regelverket vil fremme utviklingen slik at leserne kan motta innholdet i de kanaler de ønsker seg.

Vi ber om at avgrensningen av fritaket blir gjort slik at den er prinsipiell og fremtidsrettet. Konkret innebærer det at alle medier som i hovedsak består av nyhets- og aktualitetsinnhold må omfattes av nullsatsen.

En slik avgrensning harmonerer også med Mediefridomslovas formuleringer om medier som bidrar med nyhende, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt.

Videre bør det stilles krav om at mediene må følge Redaktørplakaten og Vær Varsom- plakaten.

En slik avgrensning vil da være basert på innhold, og ikke minst skille mellom redigerte og ikke-redigerte medier.

Like mva-regler for likt innold

Fagpressen mener det er innholdet og ikke utgiveren som bør avgjøre hva som kan falle innenfor nullsatsen. Med andre ord, at det må være like mva-regler for lik type innhold. Vi vil derfor argumentere sterkt mot Finansdepartementets forslag til avgrensning. De skriver at nyhetstjenester som ”i hovedsak omhandler saker fra kun én sektor, eller er rettet mot én interesse, for eksempel kultur, religion, sport eller yrke, vil ikke være fritatt”.

Å lage et skille mellom medier som dekker mange sektorer og medier som dekker ett eller få områder, er etter vår mening ikke en prinsipiell tilnærming. Medier som dekker ett samfunnsområde, fag eller yrke er ofte hovedleverandører av nyheter innenfor sitt område. Når Finansdepartementet samtidig mener at aviser som dekker et smalt

område skal falle inn under nullsatsen, mens deres konkurrenter fra fagmediene som dekker det samme området ikke skal gjøre det, vil det være svært konkurransevridende.

Forslag til lovendring av lov om merverdiavgift

Fagpressen viser til kulturdepartementets formuleringer om at nullsatsen skal omfatte alle medier som i hovedsak består av nyhets- og aktualitetsjournalistikk. I tråd med dette foreslår vi en endring i lovforslaget fra Finansdepartementet til ny § 6-2.

Vi ber om at ordet aktualitet tas inn gjennomgående i teksten, slik:

§ 6-2 Elektroniske nyhets- og aktualitetstjenester
(1) Omsetning av elektroniske nyhets- og aktualitetstjenester er fritatt for

merverdiavgift.
(2) Departementet kan gi forskrift om hva som menes med elektroniske nyhets- og

aktualitetstjenester.

Videre ber vi om at komiteen legger føringer for en overordnet og prinsipiell avgrensning av nullsatsen, i tråd med dette.

Fagpressen bidrar gjerne til utdypning i det videre arbeidet med saken. 

 

 

Styret i Fagpressen

Søk kompetansestøtte

kompetansest2016.jpg

(Foto: NTB Scanpix).

Søk penger til å realisere økt kompetanse gjennom kurs eller egne prosjekter, innen fristen torsdag 23. september. 

Kurs og arrangementer

Dato: 
Torsdag 30. sep
Kl.: 
08:30 til 12:15
Passer for: 
Redaktører
Markedsførere

Markedsforums årlige kick-off arrangeres som digitalt seminar på Teams. Tema er digitale trender, tips til utvikling av nettsider i Fagpressen, hvordan selge og øke annonseinntekter – og tips til hvordan Fagpressen kan bruke sosiale medier for å nå redaksjonelle og kommersielle mål. Arrangementet er gratis for medlemmer.

Dato: 
Onsdag 13. okt
Kl.: 
09:30 til 12:00
Passer for: 
Redaktører
Journalister

Mens stadig mer forskning foregår på engelsk, skal de norske fagmediene presentere nye metoder og forskningsfunn på godt og tilgjengelig norsk. Ofte er det i fagpressen at et nytt begrep første gang blir tatt i bruk. Dermed blir forskernes engelske termer fagredaksjonenes hodebry.