Høringsuttalelse NRK-plakaten 2014

Høring: NRK-plakaten 2014

Del: 

Høring: NRK-plakaten 28.8.2014

​Fagpressen er presseorganisasjonen for norske fag- og nisjemedier. Vårt formål er å være en garantist for ytringsfrihet og pressefrihet, og for innsikt og dybde i samfunnsdebatten. Fagpressen skal verne om medienes redaksjonelle uavhengighet. 

Fagpressens synspunkter på NRK-plakaten og NRKs rolle: 

NRK må ikke svekkes som allmennkringkaster. NRK produserer innhold som både i bredde og dybde beriker samfunnsdebatten. Særlig er det viktig å understreke NRKs mulighet til å gå i dybden, slik fag- og nisjemedier også gjør. 
Norske mediehus sliter med svekkede inntekter. Vi advarer likevel mot en utvikling der en tror at disse vil få bedre vilkår dersom NRKs oppdrag reduseres eller svekkes. Tvert i mot bør en aktiv mediepolitikk bidra til å styrke de mediene som bidrar med et betydelig mangfold. 
Fagpressen mener at finansieringen av og eierskapet til NRK må preges av forutsigbarhet og armlengdes avstand til den løpende politiske debatt. Finansiering gjennom kringkastingslisens har vært en suksess for å sikre slik uavhengighet. Fagpressen er åpen for muligheten for å finne annen egnet finansieringsform, løsrevet fra TV-apparatene. Samtidig advarer vi mot forslag om å finansiere NRK over statsbudsjettet, fordi en slik finansiering kan svekke den uavhengighet NRK som andre medier er helt avhengig av. 
Fagpressen mener departementet bør vurdere å stramme inn på NRKs mulighet for å hente inn kommersielle inntekter, som reklame og sponsorinntekter.  Reklamemulighetene på nrk.no bør fjernes, både fordi NRK bør være en ikke-kommersiell kringkaster – og fordi inntekter fra reklamemarkedet kan svekke andre viktige medier. Fagpressen mener det var et godt initiativ da NRK selv vedtok at nettsidene skulle være reklamefrie, men dette bør også gjenspeiles i NRK-plakaten. 
NRK-plakaten er et egnet verktøy for å legge rammer for NRK.  Likevel bør det påpekes at detaljrikdommen er svært stor, og trolig også for stor. Målet må være et verktøy som sikrer at rammene for NRK er tydelige, samtidig som en ikke utfordrer NRKs redaksjonelle uavhengighet. 
Fagpressen er åpen for at NRK i større grad samarbeider med andre medieaktører, som kringkastere, aviser, og fag- og nisjemedier.

Styret i Fagpressen

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Annonsekampanje 2024


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!