Høringssvar om telefonsalg 2015

Høring: Telefonsalg 2015

Del: 

Høring: Telefonsalg 14.09.15

Regjeringen Solberg foreslår å innskjerpe deler av regelverket for telefonsalg. Fagpressen mener at forslaget går for langt i å hindre salg av medier til allerede eksisterende abonnenter, og ber departementet vurdere unntaksregler på dette punktet.

Høringsuttalelse: Forslag til endringer i reglene for telefonsalg

Fagpressen er presseorganisasjonen for over 200 norske fag- og nisjemedier. Vårt formål er å være en garantist for ytringsfrihet og pressefrihet, og for innsikt og dybde i samfunnsdebatten. Fagpressen skal verne om medienes redaksjonelle uavhengighet.

Fagpressen har vurdert forslagene til endringer i reglene for telefonsalg. Vårt hovedanliggende er medienes rammebetingelser og muligheter til å nå befolkningen med viktig journalistikk og informasjon.

Forslagene som fremmes i denne høringen går etter vår mening for langt i å hindre salg av medier til allerede eksisterende abonnenter. Muligheten til å kontakte kunder for å tilby tilleggsmedier er av stor betydning for å opprettholde opplag, lesere og en opplyst offentlig samtale.   

Medieutviklingen tilsier at aktørene tilbyr nye produkter i nye kanaler fra samme hovedmedium. Forslagene som fremmes vil aktivt hindre mediene i å selge disse til dagens abonnenter.  

Fagpressen har for øvrig ingen merknader til dagens system, der innbyggerne har mulighet til å reservere seg mot telefonsalg fra nye leverandører. Vi mener imidlertid at mediene fortsatt må ha mulighet til å kontakte egne kunder.

Myndighetene har gjennom det såkalte infrastrukturkravet i Grunnlovens § 100 en aktiv plikt til å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. I lys av dette vil det være svært uheldig dersom myndighetene blir et aktivt hinder for innbyggernes tilgang til vesentlig journalistikk.

Høringsnotatet fra departementet viser til regelverket i Danmark og Sverige, som har henholdsvis en opt-in og en opt-out-løsning. Vi støtter at det fortsatt skal være en opt-out-løsning, men vil samtidig vise til unntaket som Danmark har gjort for aviser, ukeblader og tidsskrift. Et slikt unntak er det etter vår mening også mulig å innføre i tilknytning til en opt-out-løsning.

Fagpressen ber derfor departementet vurdere innføring av unntaksregler for medier, slik at disse fortsatt kan drive telefonsalg til egne abonnenter. 

Styret i Fagpressen

For medlemmer

Her kan medlemmer i fagpressen logge inn og få tilgang til alle rammeavtalene våre.