Permitteringer

Permitteringer

Del: 

Permitteringer - informasjon til arbeidsgivere

Det globale utbruddet av koronaviruset har fått konsekvenser for mange virksomheter. Mange arbeidsgivere blir nå nødt til å permittere ansatte. 

Se informasjon om endringene som er vedtatt

Se informasjon til arbeidsgivere om permittering 

Denne siden hos NAV er altid oppdatert.

Vi anbefaler deg som arbeidsgiver å informere den permitterte om at han eller hun må registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger. Arbeidstakere som blir permittert må sende inn følgende dokumentasjon til NAV: 

  • Permitteringsvarsel 

Varselet skal inneholde: Informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering.  

I tillegg ber vi deg som arbeidsgiver oppgi følgende i varselet:  

  • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI)  
  • Den permitteres stillingsstørrelse  
  • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.   

Dersom permitteringsvarselet inneholder denne informasjonen, vil dette som hovedregel være tilstrekkelig for å kunne behandle søknad om dagpenger.   

Se mer informasjon om dagpenger og permittering

Arbeidsgivers meldeplikt til NAV om permittering

En arbeidsgiver som vurderer å gå til permitteringer skal så tidlig som mulig gi melding om dette til NAV.
 
Arbeidsgiver skal gi melding til NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent, i mer enn fire uker.

Denne meldingen kan du sende digitalt til NAV.

Arbeidsgiver kan også benytte det digitale meldingen dersom det er færre enn 10 berørte arbeidstakere i bedriften, om dere ønsker det.

Se arbeidsmarkedsloven § 8 og arbeidsmiljøloven § 15-2 for mer om arbeidsgivers meldeplikt ved masseoppsigelser og permitteringer.

Permitteringsårsaken

For at en arbeidsgiver kan permittere ansatte, må årsaken være mangel på arbeid, eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan forutse og innrette seg etter. 

Vilkårene i folketrygdloven § 4-7 er som hovedregel oppfylt hvis det kan dokumenteres at partene er enige om at grunnlaget for permitteringen foreligger. 

Arbeidstakere som blir permittert som en konsekvens av koronaviruset kan ha rett til dagpenger fra NAV dersom vilkårene for dagpenger ved permittering for øvrig er oppfylt.

Varselfrist ved permittering

Arbeidsgiver plikter å varsle arbeidstakerne på forhånd om permittering. Som hovedregel er varselfristen 14 dager. Dette er fastsatt i Hovedavtalen LO-NHO. Ved permittering på grunn av uforutsette hendinger (jf. arbeidsmiljølovens § 15-3 (10)) er varselfristen 2 dager.

Etter sedvane gjelder Hovedavtalens bestemmelser om varselfrister ved permittering også ved bedrifter som står utenfor tariffområdet.  Det kan finnes andre bestemmelser om særlig varsling i andre tariffavtaler.

Permitteringer som skyldes koronaviruset kan være forventet eller uforutsett. Årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet. NAV overprøver vanligvis ikke en forkortet varsling hvis forholdet går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser. 

Arbeidsgiverperioden ved permittering

Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Dette gjelder fra 20. mars. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt før 20. mars, slipper flere dager med lønnsplikt. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars. Les mer om endringene i permitterings- og dagpengeregelverket.

Skyldes permitteringen brann, ulykker eller naturomstendigheter, gjelder ingen arbeidsgiverperiode (jf. permitteringslønnsloven § 3 andre ledd). 

Koronaviruset defineres ikke som «brann, ulykker eller naturomstendigheter», og det er derfor arbeidsgiverperiode.

Se informasjon om

permittering på arbeidstilsynet.no.