Regler for opplagskontroll

Regler for opplagskontroll

Del: 

Regler for opplagskontroll

§1. PLIKT TIL KONTROLL

Alle medlemsbladene i Fagpressen er forpliktet til å være tilsluttet foreningens opplagskontroll som utføres gjennom Fagpressens Mediekontroll (FMK). Fagblad som styret finner har helt ubetydelige annonseinteresser, kan etter søknad fritas for opplagskontroll. Medlemsbladene har ikke anledning til å benytte andre opplagskontroller uten dispensasjon fra styret i Fagpressen. Formålet med kontrollen er å sikre at annonsører og andre får fullstendige opplysninger om et medlemsblads opplag. Det er kun Fagpressens Mediekontroll som kan utføre opplagskontroll etter disse regler. FMK administreres av Fagpressen, og Fagpressens revisor utsteder Distribusjonsoppgaven (se §4). Egenerklæringen (§2) og Distribusjonsoppgaven er Fagpressens eiendom og kan utelukkende benyttes av blad tilsluttet Fagpressens Mediekontroll. Ved avskrift eller kopiering av originalformularet er det ikke tillatt å gjøre tillegg eller endringer av originalens innhold.

§2. GRUNNLAG FOR KONTROLL

Grunnlaget for opplagskontrollen er oppgaver fra bladets trykkeri, distributør og løssalgssteder mv. og bladets øvrige regnskapsmessige og statistiske materiale. FMK kan kreve innsyn i abonnementslister, medlemsfortegnelser, dokumentasjon på den sist utførte kontroll av mottakerbekreftelse (§8), ethvert regnskapsmateriale og korrespondanse som kan ha betydning for kontroll av opplagstallene. Bladet skal innen den frist som fastsettes, fylle ut FMKs formular for egenerklæring.

§3. KONTROLLPERIODER

Obligatorisk opplagskontroll foretas minst én gang i året for siste/nærmeste 12 måneders periode. Opplagskontroll utover dette er frivillig og kan foretas for en 6 måneders periode. Et blad må komme ut med minst tre utgaver i en kontrollperiode. Spesialutgaver og temautgaver som distribueres regelmessig én eller flere ganger i året til relevante målgrupper med et annet opplag enn ordinært, inngår ikke i bladets ordinære opplagskontroll. Opplysninger om slike utgaver skal gis i egen distribusjonsoppgave fra FMK (§ 9b). Dersom et blad skal forandre sitt opplag eller distribusjon, f.eks. gjennom sammenslåing med et annet, kan FMK tillate brukt en foreløpig ukontrollert distribusjonsoppgave inntil ordinær opplagskontroll kan gjennomføres etter 3 utgaver.

§4. DISTRIBUSJONSOPPGAVEN

I distribusjonsoppgaven fra FMK gis tall for samlet distribusjon fordelt slik: Foreningsabonnement, Betalt abonnement Løssalg, Rabattert abonnement og Regelmessig gratis distribuerte eks. Det skal oppgis både distribuerte trykkede eksemplarer og distribuerte digitale eksemplarer. Digital eksemplar defineres som en pdf eller tilsvarende versjon av bladet.

§5. FORENINGSABONNEMENT

Foreningsabonnement er eksemplarer som regelmessig distribueres til forenings-/ organisasjonsmedlemmer ut fra lovlig fattede vedtak i vedkommende forening/organisasjon. Som medlem i forening/organisasjon forstås en som i henhold til foreningens vedtekter oppfyller krav til medlemskap. Hvis et foreningsmedlem ønsker og mottar mer enn ett eksemplar (både trykket og digital), skal dette kunne dokumenteres i hvert enkelt tilfelle, og teller da kun som ett eksemplar. Hvis det sendes mer enn ett fysisk (ikke digital) eksemplar, uten at mottakeren selv har bedt om det, skal det dokumenteres at distribusjonen av disse eksemplarer skjer som følge av lovlig fattet vedtak i foreningen/organisasjonen. Eksemplarer som sendes uten slikt vedtak, kan regnes som gratis distribuerte eksemplarer (§9c).

§6. BETALT ABONNEMENT

Betalt abonnement omfatter fullt betalte eksemplarer i henhold til offentliggjort abonnementspris, samt abonnement som enten for inntil et år eller for definerte lesergrupper er betalt med inntil 50 prosent rabatt. Abonnerte eksemplarer skal være betalt enten av mottaker, av arbeidsgiver for ansatt, av organisasjon for tillitsvalgte eller tilsvarende. Eksemplarer som betales med mindre enn 50 prosent av abonnementspris skal settes i egen rubrikk (§8). Eksemplarer som ikke er stoppet innen 4 måneder etter abonnementets utløp, skal ikke medregnes som betalt abonnement, men henføres til gratis distribuerte eksemplarer (§9c).

§7. LØSSALG

Løssalg omfatter eksemplarer som er betalt med bladets offisielle løssalgspriser bade trykket og digital. Bladet skal ved sin bokføring kunne vise inntekter som svarer til det oppgitte antall løssalgseksemplarer.

§8. RABATTERT ABONNEMENT (OVER 50 PROSENT RABATT)

Gjelder blad hvor det er gitt mer enn 50 prosent rabatt på ordinær abonnementspris.

§9. REGELMESSIG GRATIS DISTRIBUERTE EKSEMPLARER

Denne kategorien omfatter både mottakerbekreftet gratis distribusjon hvor mottaker dokumenterer at bladet ønskes mottatt gratis, samt andre regelmessig gratis distribuerte eksemplarer til følgende grupper:
a) Eksemplarer som i minst et halvt år eller med minst seks fortløpende utgaver er distribuert til en av bladets spesifiserte målgrupper uten betaling.

b) Eksemplarer av temanumre og spesialnumre som uten betaling distribueres til relevante målgrupper, og som bladet tar sikte på å distribuere på samme måte i det følgende år, kan opplagskontrolleres og få egen distribusjonsoppgave. Slike spesial utgaver inngår da ikke i bladets ordinære opplagskontroll.

c) Eksemplarer som etter andre punkter i disse regler henvises til oppføring under “gratis distribuerte eksemplarer”, og som ellers fyller vilkårene for det.
d) Digitale eksemplarer som er faktisk nedlastet eller lest, og kan dokumenteres at disse ikke er registrert under andre grupper tidligere (§9 a,b eller c.)

§10. PUBLISERING OG ANNEN BRUK AV OPPLAGSTALL

Et blad kan til salgsformål offentliggjøre sine opplagstall først etter at det har mottatt distribusjonsoppgaven fra FMK. Det er kun det godkjente opplagstall fra FMK for den sist kontrollerte periode, som kan brukes til salgsformål. Det skal angis hvilket tidsrom kontrollen gjelder. Bladet har anledning, etter godkjennelse av FMK, i fotnoter å gjøre oppmerksom på spesielle distribusjonsforhold, dersom disse har betydning for spesielle annonsører e.l. Bladet får bruke Fagpressens logo i sin informasjon om opplag og distribusjon, så snart resultatet av FMK-kontrollen er klar og undertegnet.

§11. OVERTREDELSER

Overtredelse av reglene for bruk av data fra FMK kan innklages til Fagpressens styre. Blad som oppgir opplagstall i strid med de regler som er gitt for FMK, kan ekskluderes fra Fagpressen, etter de regler som gjelder for eksklusjon.

Kjartan Tyvand


Tlf: 926 65 017 
kt@fagpressen.no

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Annonsekampanje 2024


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!