Veiledning til utfylling av egenerklæring for opplagskontroll

Veiledning til utfylling av egenerklæring for opplagskontroll

Del: 

VED UTFYLLING AV EGENERKLÆRING FOR OPPLAGSKONTROLL

(Følges punkt for punkt i henhold til nummereringen i skjemaet).

Første del av egenerklæringen (pkt. 1-9) danner grunnlaget for distribusjonsoppgaven (pkt. 10-15), som er bladets totalopplag.Egenerklæringen inneholder oppstilling for det fysiske bladet.

 1. Kontrollperioden

  Kontrollperioden er for siste/nærmeste 12 måneders periode. Det vil si 01.07. forrige år til 30.06. d.å. Dersom et blad har færre enn 3 utgivelser i året, skal bladet kontrolleres for nærmeste 12 måneders periode som tilfredsstiller kravene.

   
 2. Antall utgivelser

  Her angis antall utgivelser som er blitt utdelt i kontrollperioden. Dobbeltnummer teller som én utgivelse.

  Dette er et rent gjennomsnitt av det som fremkommer av fakturaene fra trykkeriet for kontrollperioden.

   
 3. Gjennomsnittlig trykket opplag

   
 4. Gjennomsnittlig utsendt med posten eller annen distributør.

  Dette er gjennomsnittet av oppgavene fra distributøren.

   
 5. Gjennomsnittlig løssalg Dette er gjennomsnittet fra oppgavene fra Narvesen eller andre. På grunn av sen innrapportering av returer, vil ikke dette gi et helt riktig bilde. Dette kan man se bort fra med mindre det er helt spesielle svingninger.

   
 6. Annen distribusjon

  Her tas all annen distribusjon med. Eksempler kan være: Egen distribusjon, utdelt på messe, bilagsblad, kampanjeutsendelser, etc. Eventuelt restopplag skal ikke tas med her.

   
 7. Sum antall distribuert

  Denne summen må vurderes mot det gjennomsnittlige trykte opplag. Er distribusjonen høyere enn det som er trykket, har man mest sansynlig gjort en feil et sted, eller tatt med digitalutdeling. Avvik den andre veien må vurderes mot restopplaget man sitter igjen med for hvert nummer. Er avviket stort, kan det være distribusjon man ikke har fått med seg, alternativt kan man vurdere å redusere opplaget for neste nummer.

   
 8. Pris på årsabonnement

  Dette er informasjon som skal være med på å sannsynliggjøre betalt abonnement og løssalg. 

   
 9. løssalgspris

  Dette er informasjon som skal være med på å sannsynliggjøre betalt abonnement og løssalg.

   
 10. Foreningsabonnement

  Dette vil normalt være gjennomsnittlig antall medlemmer i foreningen. Pass imidlertid på at det kan være familiemedlemmer e.l. som ikke mottar bladet. Hvis medlemmer mottar mer enn ett eksemplar av bladet, skal det dokumenteres at dette skjer etter medlemmets ønske, eller etter fattet vedtak i organisasjonen. Digitalutdeling alene teller som ett opplag, mens digital sammen med trykket teller som en samlet.

   
 11. Betalt abonnement

  Dette er informasjon som hentes fra abonnementsregisteret. Pass på at bare abonnenter som betaler 50% eller mer av full pris tas med. Abonnenter som betaler mindre enn 50% overføres til egen kategori (pkt. 13).

   
 12. Løssalg

  Dette vil være gjennomsnittet fra Narvesen og lignende salgssteder, også digitalt salg.

   
 13. Rabattert abonnement (over 50% rabatt)

  Her skal oppføres abonnementer hvor mottaker betaler mindre enn 50% av abonnementsprisen, også digitalt abonnement med over 50% rabatt.

   
 14. Andre gratis distribuerte

  Her havner alle distribuerte eksemplarer som tilfredsstiller Fagpressens Mediekontrolls krav til distribusjon, men som ikke er tatt med over, også digitalt, men det må kunne dokumenteres at mottakeren av den digitale utgaven ikke i tillegg har mottatt papirversjonen. Legg spesielt merke til reglenes §9a hvor det står: Eksemplarer som i minst et halvt år eller med minst seks (6 ) fortløpende utgaver er distribuert til en av bladets spesifiserte målgrupper uten betaling. Dette medfører at eksemplarer som er delt ut på messer, bilagsblad, kampanjeutsendelser som har kortere varighet enn seks (6) måneder/seks (6) utgivelser, utlagt i resepsjon etc, ikke kan tas med her.

   
 15. Sum godkjent distribusjon

  Det er ikke noe mål i seg selv at denne summen stemmer med sum pkt. 7, men hvis sum pkt. 15 er høyere enn sum pkt. 7, er det en god indikasjon på at noe er feil og at man bør gjennomgå tallene en gang til. Det normale er at sum pkt. 15 er noe lavere enn sum pkt. 7, på grunn av at mer tilfeldige utsendelser  inngår i denne totalen.

Når egenerklæringen er ferdig utfylt og signert, sendes den sammen med alle de aktuelle bilagene til Fagpressen innen fristen.

Husk at man kan levere digital rapport fra postens nettbutikk istedenfor kopier av bilagene.

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Annonsekampanje 2024


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!