Styresaker

Styresaker

Del: 

Fagpressen er en åpen organisasjon. Medlemmer, medier og andre interesserte kan lese om styrets arbeid her. Styret har vedtatt en praksis for åpenhet, som gjengis under.

Her finner du også sakskartet til styremøter fra og med 2015. Ønsker du innsikt i enkeltsaker, ta kontakt med Per Brikt Olsen på epost - pbo@fagpressen.no

Åpenhet

Møter: 
Styrets møter er som hovedregel åpne. Møtene kan lukkes i behandlingen av:
Saker som berører enkeltpersoner eller medlemmer og som krever konfidensialitet, saker som berører Fagpressens forhandlinger eller andre saker av strategisk art og den løpende rapporteringen av Fagpressens drift og økonomi.

Saker:
Sakskartet til styremøtene er åpent når sakspapirene er sendt styret. Sakskartet publiseres på fagpressen.no. Sakspapirene er som hovedregel offentlige, med de samme muligheter for unntak som for åpenhet i møtene. 

 

Styremøter i 2017:

Styremøte 29. august
17/46    Godkjenning av innkalling og dagsorden
17/47    Godkjenning av protokoll fra 21. juni  og fra 3. mai
17/48    Kommunal Rapport presenterer hva de gjør og hvordan de tenker om veien videre
17/49    Økonomisk status juli 2017
17/50    Digital måling i Fagpressen: TNS Kantar/Com Score/"Topplista"
17/51    Opprettelse av eget AS i forbindelse med Pressens hus-prosjektet.
17/52    Trykkeriprosjekt: Det er trolig millioner kroner å spare på å forhandle samlede og standardiserte kontrakter for trykking i Fagpressen. Forslag om forprosjekt
17/53    Redaktørforums leder identifiserte økt press mot redaktørplakaten i fagmedier.
17/54    GDPR/ny personvernlovgivning skaper nye utfordringer.
17/55     Status for felles identifikasjons- og innloggingssystem
17/57    Medlemssøknad: Gaffa.no
17/58    Eventuelt

Styremøte 21. juni 2017
17/34   Godkjenning av innkalling og dagsorden
17/35   Godkjenning av protokoll fra 3. mai 2017
17/36   Redaktørforum presenterer sine planer v/Ivar Kvistum
17/37   Kommunal Rapport presenterer hva de gjør og hvordan de tenker veien videre v/Britt Sofie Hestvik
17/38   Økonomisk status Fagpressen pr mai 2017
17/39   Rapportering fra fremdriftsplanen v/administrasjonen
17/40   Presentasjon av hovedpunktene fra evalueringen av årets fagpressepris-utdeling 1. juni på Månefisken v/administrasjonen.
17/41   Presentasjon av hovedpunktene fra evaluering av frokostseminar om personvern og eprivacy lov i VG bygget 12. juni v/administrasjonen. Administrasjonen redegjør for planer for videre arbeid fra Fagpressens side.
17/42   Mva saken- status og gjennomgang av påvirkningsarbeidet mot RNB 2017.
17/43   Status ”pressens hus”
17/44   Medlemssøknader   "enerWE"
17/45   Eventuelt - Gjennomgang og diskusjon om Fagpressens høringsuttalelse i forbindelse med NOU 2017:7 Det norske mediemangfold. Frist 23. juni 2017

Styremøte 3. mai 2017
17/25   Godkjenning av innkalling og dagsorden
17/26   Nytt styre presenterer seg rundt bordet
17/27   Godkjenning av protokoll fra 7. mars 2017
17/28   Økonomisk status Fagpressen etter første kvartal 2017
17/29   Orientering fra administrasjonen om videre fremdrift og status på prosjekt ”Fagjobb” jf vedtak sak 16/67. 
17/30   Strategi for Fagpressen
17/31   Medlemssøknader   "Hagebybladet"
17/32   Orienteringssaker - Mva-saken
17/33   Eventuelt

Styremøte 7.mars 2017
17/22    B-sak: Åpenhet i Fagpressen

Styremøte 28. februar 2017
17/10   Godkjenning av innkalling og dagsorden
17/11   Godkjenning av protokoll fra 31. januar 2017
17/12   B-sak: Innstilling fra ansettelsesutvalget til ny adm. direktør i Fagpressen

Årsmøtesaker
17/13   Regnskap 2016
17/14   Innstillinger årsmøtet - Dirigent - Forslag til ny valgkomité - Styrehonorarer - Kontingent
17/15   Beretning 2016, en del endringer etter styremøtet i januar
17/16   Vedtekter, forslag til endringer
17/17   MVA: annonseproveny. Rapport fra Oslo Economics
17/18   Orienteringssaker - Ref. fra fondsstyret. Årets prioriteringer - Studieturen til Berlin - Avregning fra Retriever - Arendalsuka 2017 - Ekstrahjelp utover våren - IRM 4. kvartal
17/19   Valg av ny revisor
17/20   Medlemssøknad: Ambulanseforum
17/21   Eventuelt

Styremøte 31. januar 2017
17/01  Godkjenning av innkalling og dagsorden
17/02  Godkjenning av protokoll fra 19. desember + epostbehandlet sak 
17. januar
17/03  Ansettelse ny adm. direktør Fagpressen
17/04  Fratredelse nåværende adm. direktør
17/05  Årsmøtet 28. mars 2017 Styrets beretning 2016 
Vedtekter
Styrets honorarer
17/06  B-sak: Pensjon Fagpressen
17/07  Fagpresseprisene: priskategorier
17/08  Orienteringssaker Mva 
Engasjement Fagpressenytt
17/09  Eventuelt

Styremøter i 2016:

Styremøte mandag 19 desember 2016
16/65  Godkjenning av innkalling og dagsorden
16/66  Godkjenning av protokoller fra styremøtene 28. oktober og 30. 
november
16/67  B-sak: Fagjobb
16/68  B-sak: Budsjett 2017
16/69  Kopinor: Fagpressens representasjon/innstillinger
16/70  Mva etter budsjettavtalen
16/71  Møteplan 1. halvår 2017
16/72  Orienteringssaker
16/73  Eventuelt 

Styremøte 28. oktober 2016
16/56  Godkjenning av innkalling og dagsorden
16/57  Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.9 og fra epost-behandlet sak
16/58  B-sak: Økonomi/regnskap pr september
16/59  B-sak: Cxense: Fagpressens trafikkgenerator
16/60  B-sak: Fremleie - UtleiE
16/61  Digitalt mva-fritak
16/62  Fagpressedagen
16/63  Eventuelt 


Styremøte 15. september 2016
16/45  Godkjenning av innkalling og dagorden
16/46  Godkjenning av protokoll styremøtet 15. juni
16/47  B-sak: Regnskap per 1.halvår 2016
16/48  B-sak: Strategiprosess
16/49  Deltakelse i råd og styrer
16/50  B-sak: Mva-utredning fra advokat Bjørgan
16/51  Fagpressenytt på lufta
16/52  Evaluering Fagpresseprisene
16/53  Vederlag fra Kopinor og orientering om forhandlingene som pågår
16/54  Arendalsuka, #Etikk24

Styremøte 15. juni 2016
16/36  Godkjenning av innkalling og dagsorden
16/37  Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. mai
16/38  B-sak: Regnskap per 31.5.2016
16/39  B-sak: Økonomiprosess - flytting + utsetting av regnskap/lønn
16/40  Fagpressenytt.no: lansering og markedsføring
16/41  B-sak: Mva-strategi
16/42  B-sak: Lønnsregulering stab 2016 (legges frem i møtet)
16/43  Møteplan høst 2016 (forslag legges frem i møtet)
16/44  Eventuelt 

Styremøte 3. Mai 2016
16/29  Godkjenning av innkalling og dagsorden
16/30  Godkjenning av protokoll fra styremøtet 5. april + epost-behandling 13. April
16/31  Fagpresseportalen - status og visning av betaversjon (presentasjon i møte)
16/32  B-sak: Brandframe
16/33  B-sak: Status økonomiprosess
16/34  Søknad om støtte fra Samarbeidsutvalget for Presseveteranene 16/35  Eventuelt 


Behandlet på epost 13. april 2016
16/28: Dekning av videre arbeid med mva-rapporten

Styremøte 5. april 2016
Sted: Teknisk Ukeblad Media, Grensen 3, 2. etasje.

16/21  Godkjenning av innkalling og dagsorden
16/22  Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. februar.
16/23  B-sak: Innsikt Brand Frame
16/24  B-sak: Økonomi og forslag til tiltak
16/25  Medlemssøknader
16/26  Orienteringssaker
16/27  Eventuelt

Styremøte 15. februar 2016
16/11  Godkjenning av innkalling og dagsorden
16/12  Protokoll fra styremøte 11. januar 2016
Årsmøtesaker
16/13  Innstillinger årsmøtet
16/14  Beretning 2015
16/15  Regnskap Fagpressen og Fagpressens vederlagsfond 2015 16/16  Vedtekter - forslag endringer
16/17  Fagpresseprisene: Priskategorier
16/18  B-sak: Fagpressens økonomi
16/19  Orienteringssaker
​: Forhandlinger Kopinor, vederlag kommuner og fylkeskommuner - Forhandlinger og fordeling Bibliotekvederlaget - 
Andre orienteringssaker
16/20  Eventuelt 


Styremøte mandag 11. januar 2016
16/01  Godkjenning av innkalling og dagsorden
16/02  Referat fra styremøte 29.10.15
16/03  B-sak: Budsjett 2016
16/04  B-sak: Mva i fagpressen
16/05  Fagpresseprisene - forslag ny priskategori fra Fagpressens Redaktørforum
16/06  Orienteringssaker 
- Statusrapport Medie-Norge 
- Fagpressedagen evaluering
16/07  Eventuelt

Styremøter i 2015:

Styremøte 29. oktober 2015
15/40 Godkjenning av innkalling og dagsorden
15/41 Godkjenning referat fra styremøtet 3.9.15 + epostmøte 14.10. B-sak:
15/42 Medieovervåkning og Fagmedieportalen
15/43 Strategisk plattform v/Henning Karlsen, Brand Frame
15/44 Vederlagsfondet: Nye kriterier v/leder Barth Tholens
15/45 B-sak: Programmatic v/Mikael Rode (Cxense) og Piotr Biernacki
15/46 Digital nullmoms
15/47 Orienteringssaker: 
        - Redaktørprogrammet 2016
        - Andre orienteringssaker
15/48 Eventuelt 

Styremøte på epost 14. oktober
15/39 B-sak: Medlemssøknad

Styremøte 3. september 2015
15/29  Innkalling og dagsorden
15/30  Referat fra styremøte 22.4. og saker behandlet på epost 3. juli
15/31  B-sak: Prosjekt fagmedier
15/32  B-sak: Medlemssøknad (er)
15/33  Høring:Endring av reglene for telefonsalg
15/34  Orientering: Regnskap januar-juli 2015
15/35  Orientering: Arendalsuka
15/36  Orientering: B-sak: Programmatic for fagpressen
15/37  Orientering: B-sak: Lønnsregulering stab
15/38  Eventuelt

Styremøte på epost 3. juli 
15/27 B-sak: Søknader om medlemskap
15/28 B-sak: Redaksjonsråd og deltakelse

Styremøte 22. april 2015
15/19  Innkalling og dagsorden
15/20  Godkjenning av referat styremøtet 2. mars
15/21  B-sak: Strategiplan og prosjekt
15/22  Revisjon av Vær varsom-plakaten
15/23  B-sak: Søknader om medlemskap
15/24  Fagpressens vederlagsfond, valg av fondsstyre
15/25  Orienteringssaker: Regnskap 1. kvartal, Oppsummering etter årsmøtet
15/26  Eventuelt

Styreseminar 2. mars 2015
15/07 Innkalling og dagorden
15/08 Referat fra styremøtene i desember 14 og februar 15
Årsmøtesaker
15/09 Innstilling ordstyrer
15/10 Beretning 2014
15/11 Regnskap 2014
15/12 Beretning og regnskap for vederlagsfondene
15/13 B-sak: Nytt kontingentsystem
15/14 Vedtektsendringer Fagpressen + fondene
15/15 Forslag styrets honorar
15/16 Innstilling valgkomité
15/17 Orienteringssaker
15/18 Eventuelt

Styremøte 6. februar 2015
15/01 Innkalling og dagsorden
15/02 B-sak: Kontingentsystem Fagpressen
15/03 Kontingentfastsettelse for ikke-opplagskontrollerte blader
15/04 Fagpressens vederlagsfond
15/05 Orienteringer
15/06 Eventuelt

Styret i Fagpressen

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Kurs og arrangementer

Dato: 
Torsdag 06. sep
Kl.: 
09:00 til 16:00
Passer for: 
Redaktører
Markedsførere
Annonseselgere
Utgivere
Dato: 
Onsdag 28. nov
Kl.: 
11:15 til 18:00
Passer for: 
Redaktører
Journalister
Markedsførere
Annonseselgere
Utgivere

Fagpressedagen 2018 blir en dag med høy aktualitet. Program kommer snart!

Dato: 
Torsdag 06. jun
Kl.: 
17:00 til 23:00
Passer for: 
Redaktører
Journalister
Markedsførere
Annonseselgere
Utgivere

Årets vinnere av Fagpresseprisene skal kåres, og etterpå blir det fest!

Ta med deg dine kolleger til Månefisken og bli med på feiringen av det aller beste i Fagpressen.
Dørene åpner kl 17.00. Vi serverer mat og drikke og lover god stemning, glede og forventninger.