Årets prioriteringer og Kriterier for å søke støtte

Prioriteringer for Fagpressens kompetansestøtte 2020

Del: 

Fondsstyrets prioriteringer for 2020

Det er satt av 500 000 kroner til søkbar kompetansestøtte fra Fagpressen i 2020. Søknadsfrist for kompetansestøtte 2020 er onsdag 5. februar 2020. Bruk søknadsskjemaet. Fondsstyret har gjort disse hovedprioriteringene:

 • Støtte med inntil kr 200 000 til å hospitere i redaksjonen hos Faktisk.no. Hospiteringsperioden er fire måneder på høsten. Fondsstyret mener at hospitering hos Faktisk.no kan gi verdifull kompetanseheving i den redaksjonen som avgir journalisten, samtidig som det må legges opp til å dele kompetansen med flere redaksjoner. Her er en nærmere beskrivelse av hospiteringsordningen, som er avtalt med Faktisk.no
 • Anbefalte konferanser og kursleverandører 2020 og søknadsskjema for kompetansestøtte.
 • Støtte til samarbeid mellom ulike redaksjoner og/eller markedsavdelinger, som går sammen om kompetanseheving på relevante områder. Fondsstyret vil særlig verdsette prosjekter som inneholder innovasjon og nyskaping, og prosjekter som kan gi fagmedier nye inntekter. Herunder støtte til enkelttiltak for deling av redaksjonelt innhold på sosiale plattformer. Søkere må tydeliggjøre læringsmålet og hvordan de kan dele erfaringer/kompetanse med andre i Fagpressen. Fondsstyret minner om at det finnes flere miljøer hvor man kan få verdifull hjelp til redaksjonelle prosjekter, f eks NRK, Institutt for Journalistikk og Senter for undersøkende journalistikk i Bergen.
 • Dersom det av spesielle årsaker ikke er mulig å søke innen fristen, er det for 2020 satt av en mindre pott som det er åpning for å søke på i løpet av året. Det må da begrunnes tydelig hvorfor fristen i 5. februar ikke kan holdes.

Generelle kriterier for å søke støtte fra Fagpressens vederlagsfond

Formålet for vederlagsfondet er å fremme og støtte gode kompetanseprosjekter i fagmedier og tidsskrift. Retningslinjene for å søke kompetansestøtte fra Fagpressens vederlagsfond, er hjemlet i §5 i vedtektene for fondet. Midlene til fondet blir skapt av redaktører og utgivere, gjennom kopivederlagsmidler fra Kopinor.
Søknadsskjema finnes nederst i teksten.

Hva kan det søkes om?

Kompetansestøtte

Det kan søkes om individuelle eller kollektive stipend, som har som formål å øke kompetansen til den enkelte og/eller til én eller flere avdelinger/redaksjoner.

Herunder kan det også søkes om:

 • Konferansestøtte: Søknader om dekning av utgifter til å delta på relevant konferanse. Standard beløp for støtte til konferanser er inntil kroner 10 000. Se liste ved søknadsskjemaet over aktuelle konferanser.
 • ​Vikarstøtte: I forbindelse med kompetansetiltak kan det søkes vikarstøtte, inntil 40 000 kroner (inkludert sosiale kostnader). Det er anledning til å søke om kompetansestøtte og vikarstøtte samtidig. Søknader om vikarstøtte må sendes av arbeidsgiver/redaktør. 

Eksempler på hva slags prosjekter du kan søke støtte til:

- kurs/seminar som vil gi relevant kompetanseheving
- dekning av avgift og reisekostnader for å delta på relevante konferanser
- eget prosjekt, individuelt eller kollektivt, for å øke kompetansen på et definert område
- gjennomføring av kompetansegivende kurs i den enkelte redaksjon eller markedsavdeling
- studieturer
- kompetansesamarbeid med andre medier, for eksempel innkjøp av kurs til flere medier.

Prioriterte områder
Fondsstyret kan hvert år prioritere enkelte områder/tema som de ønsker å støtte. De prioriterte områdene er listet opp øverst i denne teksten og kunngjøres samtidig med utlysningen av årets kompetansestøtte.

Hva støttes ikke?
Fagpressens vederlagsfond gir ikke ren driftsstøtte, ren reportasjestøtte, eller støtte til ordinær lønn og honorarer til medarbeidere i fagmedier.

Hvem kan søke?
Alle ansatte og utgivere i tidsskrift/fagpresse kan søke stipend. Medlemskap i Fagpressen er ikke et krav.

 • Søknader fra andre enn redaktører og utgivere, som journalister og markedsmedarbeidere, krever underskrift fra redaktør for å bli behandlet av fondsstyret.
 • ​Redaktører kan søke om støtte på vegne av navngitte frilansere.
 • Redaktører kan også søke om støtte på vegne av sin redaksjon eller sammen med andre redaksjoner, til felles prosjekt.

Hvordan skrive en god søknad?
Din søknad om støtte fra Fagpressens vederlagsfond, skal:

- beskrive og begrunne prosjektet du søker støtte til
- vise til økonomisk egeninnsats, privat eller fra redaksjonen/avdelingen, og eventuell støtte fra andre bidragsytere
- inneholde et budsjett med gode overslag over de ulike kostnadene

Utbetaling og offentliggjøring av innvilget støtte

 • Fondsstyret behandler de innkomne søknadene kort tid etter at søknadsfristen er gått ut. Det blir sendt melding til alle søkere.
 • Dersom søknaden innvilges, blir 70 prosent av støttebeløpet utbetalt i forkant av prosjektet. Resten, 30 prosent, blir utbetalt når prosjektet er gjennomført og Fagpressen har mottatt en rapport.
 • Fagpressen offentliggjør hvem som mottar støtte, umiddelbart etter tildelingen.

Rapportering og kunnskapsdeling
Alle støttemottakere skal etter gjennomført prosjekt sende inn en rapport som blir publisert på fagpressen.no. På denne måten kan flere få del i læringsutbyttet, samt få gode innspill til egne prosjekter å søke støtte til.
Mottakere kan også bli bedt om å dele kunnskap i form av bidrag til kurs, møter, eller liknende, etter nærmere avtale.

Årlig utlysning
Fagpressens vederlagsfond praktiserer én årlig utlysning, denne gangen er fristen onsdag 5. februar 2020. Søknadene behandles i løpet av februar måned.
Dersom det er ubrukte midler igjen etter årets utdeling, kan fondsstyret velge å utlyse midler en gang til, i 2. halvår.

Fondsstyret
Det er valgt et eget fondsstyre som behandler søknadene, etter innstilling fra Fagpressens administrasjon. Fondsstyret har fem medlemmer som er valgt av styret i Fagpressen. Maksimum tre av fondsstyremedlemmene kan være blant de sittende styrerepresentantene.
Medlemmer i fondsstyret er inhabile i behandling av søknad fra eget medium, egne medarbeidere og seg selv. For øvrig praktiseres vanlige habilitetsvurderinger.

Kurs og arrangementer

Dato: 
Mandag 19. okt til Torsdag 29. okt
Kl.: 
09:00 til 11:00
Passer for: 
Redaktører
Markedsførere
Annonseselgere
Utgivere

INMA arrangerer Performance-konferansen 2020 heldigitalt – over ni dager. Følg lenken, og meld deg på. Gratis for medlemmer i Fagpressen.