Støtteordninger

Støtteordninger

Del: 

6. mai  Regjeringen forslår en ny kompensasjonsordning for mediene.

Det foreslås en søknadsbasert ordning forvaltet av Medietilsynet. Det legges opp til at nasjonale medier som har hatt et omsetningsfall på minst 20 prosent i perioden 1. mars til og med 15. juni som følge av COVID-19-utbruddet kan søke om kompensasjon. For lokale og regionale medier settes grensen til et omsetningsfall på minst 15 prosent i samme periode.

Mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden, oppad begrenset til 15 millioner kroner. Kompensasjonen justeres for eventuelle permitteringer av journalister og innsparinger/støtte fra andre COVID-19-tiltak. Regjeringen foreslår at rammen for ordningen begrenses oppad til 300 millioner kroner. Dersom samlet søknadsbeløp overstiger rammen for ordningen vil foretakene få en prosentvis lik avkortning i kompensasjonen.

Kulturdepartementet arbeider nå med å utforme regelverket for ordningen, som også må notifiseres og godkjennes av ESA. Ordningen skal også sendes på høring og vi tar forbehold om at det kan komme endringer.

les mer på regjeringen.no

 

18. april lanseres søkeportalen "Kompensasjonsordning for næringslivet" 

Alle bedrifter kan fra og med 20. april søke om kompensasjon, såfremt de oppfyller følgende kritereier.

Bedriften må ha omsetningsfall som følge av virusutbruddet på
- minst 20 % i mars 2020
- minst 30 % i april og mai 2020

(Omsetningsfallet beregnes ut ifra aktiviteten i samme periode i fjor.)

Det er kun unngåelige kostnader man kan motta tilskudd til.
- Som faste, uunngåelige kostnader mener vi kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivåret, for eksempel:
- Lokaler (husleie)
- Lys og varme
- Vann og avløp
- Forsikring
- Leie av utstyr og transportmidler
- Rentekostnader minus renteinntekter

Søk kompensasjon på søkeprotalen nå!

 

27. mars ble det lagt fram en proposisjon med blant annet disse to nye forslagene:

· Kompensasjonsordning for uunngåelige utgifter for næringslivet (nytt forslag)
Ordningen skal i en periode kompensere deler av de uunngåelige faste utgiftene til bedrifter som er sterkt rammet av smitteverntiltakene.

· Tilskudd til unge vekstbedrifter – 2,5 mrd. kroner (nytt forslag)
Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2 mrd. kroner og etablerertilskudd med 500 mill. kroner.

 

Finansministerens innledning på pressekonferansen om nye økonomiske tiltak

Finansministeren sier at de har jobbet tett sammen med næringsorganisasjonene, og er glad for at partene i arbeidslivet står sammen med oss om disse prinsippene:

 • Pengene skal bidra til at bedriftene så raskt som mulig får opp aktiviteten når krisen er over.
 • Kompensasjonen retter seg mot bedrifter som kan dokumentere et vesentlig omsetningsfall på grunn av korona og som antas å være lønnsomme også etter krisen.
 • Utgiftene som kan kompenseres er utgifter som ikke kan avvikles på kort sikt. Eksempler på dette er husleie, utgifter til leie av utstyr, forsikringer og utgifter til regnskapsføring.
 • Ordningen skal i utgangspunktet vare i to måneder, med mulighet for forlengelse. Den skal favne bredt, være enkel og i samsvar med statsstøttereglementet. Vi må ha etterlevelse, tillit og kontroll.

Det er fortsatt mange detaljer som ikke er på plass. Men vi er trygge på å få til en god ordning. Neste uke skal vi jobbe med hvor grensen for støtten går og kompensasjonsgrad.

Her kommer det oppdateringer

Regnskap Norge: NØDHJELP TIL BEDRIFTENE INKLUDERER DEKNING AV UTGIFTER TIL REGNSKAPSFØRING

I ny krisepakke vil Staten dekke faste kostnader for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen.

Skrevet av Regnskap Norge, les originalartikkelen her

– Det er gledelig, og en seier for oss, å se at regnskapsfører er på listen over de faste kostnadene som vil bli kompensert i den siste redningspakken fra regjeringen, sier en lettet administrerende, Christine Lundberg Larsen, i Regnskap Norge. – Dette er et klapp på skulderen til alle regnskapsførere som jobber sent og tidlig nå om dagen for hjelpe kundene sine best mulig, selv om det i flere tilfeller er usikkert om de faktisk vil få betalt for jobben. 

Regnskap Norge har de siste ukene gitt en rekke innspill til myndighetene for hvordan best mulig løse den krevende situasjonen vi alle er i, blant annet behovet for at staten trår til med direkte tilskudd til bedriftene. Gjennom dette arbeidet har vi også synliggjort hvor viktig det er for de små og mellomstore bedriftene å ha en kompetent regnskapsfører ved sin side.

DEN NYE KOMPENSASJONSORDNINGEN

Kompensasjonsordningen som ble presentert i dag skal bidra til å hindre at levedyktige bedrifter må legges ned. Ordningen vil i første omgang gjelde for to måneder, med mulighet for forlengelse. Bedriftene må selv søke om støtte.

Kompensasjonen retter seg mot bedrifter som kan dokumentere et vesentlig omsetningsfall på grunn av korona og som antas å være lønnsomme også etter krisen. Utgiftene som kan kompenseres er utgifter som ikke kan avvikles på kort sikt. Eksempler på dette er husleie, utgifter til leie av utstyr, forsikringer og utgifter til regnskapsføring. Ordningen innebærer at staten dekker en andel av kostnadene.

Regjeringen vil komme tilbake med detaljene om en uke. Målet er at løsningen skal være operativ så snart som mulig.

De som er blitt pålagt av staten å stenge bedriften skal få høyere dekningsgrad.

– Det er tusenvis av norske bedrifter som nå opplever at inntektene faller brått, men som likevel har husleie, forsikringer og andre utgifter som ikke forsvinner selv om de reduserer driften og permitterer ansatte. Når staten dekker deler av disse kostnadene, øker vi sjansen for at bedriftene holder seg flytende og raskere kan bidra til å skape verdier og arbeidsplasser når krisen er over, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Kompensasjonen retter seg mot bedrifter som kan dokumentere et vesentlig omsetningsfall på grunn av korona og som antas å være lønnsomme også etter krisen. Utgiftene som kan kompenseres er utgifter som ikke kan avvikles på kort sikt. Eksempler på dette er husleie, utgifter til leie av utstyr, forsikringer og utgifter til regnskapsføring.

INNRETNINGEN AV KOMPENSASJONSORDNINGEN VIL VÆRE BASERT PÅ SYV PRINSIPPER

 1. Ordningen skal være effektiv og virke raskt
  Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Å benytte bankene og tilgjengelige registerdata, i stedet for å sette opp en ny byråkratisk organisasjon, vil bidra til det.
 2. Ordningen skal være målrettet
  Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.
 3. Ordningen skal være midlertidig
  Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.
 4. Ordningen skal favne bredt
  De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet rammer norsk næringsliv bredt og treffe næringer som har behov for hjelp og som ikke har evne til å bære sine faste kostnader. Ved å etablere én omfattende ordning som treffer bredt, reduserer vi sannsynligheten for å måtte innføre små spesialordninger rettet mot enkeltbransjer eller tilfeller.
 5. Ordningen skal være enkel
  Det må være så enkelt som mulig både å benytte og administrere ordningen.
 6. Ordningen må være i samsvar med statsstøtteregelverket
  Ordningen må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket.
 7. Ordningen må kunne etterleves og kontrolleres
  Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.