Veiledning for beregning av fall i omsetningen

Veiledning for beregning av fall i omsetningen

Del: 

Dette er Medietilsynets "Veiledning til forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier med fall i omsetningen som følge av COVID-19-utbruddet – regnskapsmessige forhold". Merk spesielt punkt 3. Les også artikkelen "Slik bruker du kompensasjonsordningen for medier".

1. Beregning av inntekter og kostnader for perioden 15. mars til 31. marsDersom foretaket ikke har avsluttede regnskap for perioden 15. mars til 31. mars, fastsettes inntekter og utgifter som beskrevet under. Veiledningen tar utgangspunkt i at det foreligger et avsluttet regnskap for mars. Dersom det kun foreligger et avsluttet regnskap for mars og april, utgjør perioden 15. mars til 30. april 75 prosent av hele mars og april.

 

2. Inntekter som regnes som omsetning etter forskriftens § 6 nr. 2:Inntekter fra salg av markedsføring i foretakets medieprodukter:

Som omsetning regnes inntekter fra salg av markedsføring som inngår i foretakets egne medieprodukter, herunder reklame, content marketing, rubrikkannonser, sponsing eller produktplassering. Inntektene henføres til den perioden eller de datoene som annonsene/reklamespotene publiseres. Dersom perioden strekker seg over deler av første og andre halvdel av mars, skal inntektene fordeles mellom første og andre halvdel etter det antall dager før og etter 15. mars perioden strekker seg. Eksempel: Reklamekampanje strekker seg fra 10. mars til 25. mars (15 dager). En tredjedel av inntekten skal henføres til første halvdel av mars, mens totredjedeler skal henføres til andre halvdel av mars og regnes som omsetning etter forskriften. Tilsvarende gjelder dersom kampanjeperioden er i juni og juli.

Inntekter fra brukerbetaling: Som omsetning regnes inntekter fra abonnement, medlemskontingent (se pkt. 3 under), løssalg og kringkasternes inntekter fra tredjeparts distributører. Løssalgsinntekter henføres til den dagen salget har funnet sted. Løssalgsinntekter fra dagene fra og med 15. mars til og med 30. juni regnes som omsetning etter forskriften. Eventuelt kan halvparten av løssalgsinntektene for mars regnes som omsetning etter forskriften. Halvparten av abonnementsinntektene for mars regnes som omsetning etter forskriften. Halvparten av kringkasterens distribusjonsinntekter for mars regnes som omsetning.

Inntekter fra radiobingo: Nettoinntekter fra radiobingo regnes som omsetning. Inntektene henføres til den dagen bingospillet fant sted. Dersom det ikke er hensiktsmessig, skal halvparten av nettoinntektene for mars eller 75 prosent av nettoinntektene for mars og april samlet, regnes som omsetning.

 

3. Tidsskrifter som finansieres helt eller delvis av medlemskontingent uten fast abonnementspris skal beregne opplagsomsetningen:

Foretak der medlemskontingent finansierer hele eller deler av utgivelsen av publikasjonen, skal beregne en omsetning ved hjelp av enhetspris, opplag og frekvens. Enhetsprisen skal ligge mellom 10 og 50 kroner per eksemplar. Intervallet er basert på erfaringstall fra Fagpressen. Grunnlag for prisberegning skal være trykkekostnad, distribusjonskostnad, redaksjonelle kostnader, administrative kostnader og eventuelt andre fremstillingskostnader. Enhetsprisen fremkommer ved dele de totale fremstillingskostnadene på frekvens og opplag. Det skal benyttes samme enhetspris for beregning av omsetning i 2019 og 2020. Omsetningen for alle publikasjoner som er gitt ut mellom 15. mars og 30. juni skal inkluderes. Utgivelsestidspunktet er lik dato for når tidsskriftet ble gjort tilgjengelig for leserne. Dersom tidsskriftet også har annonseinntekter og/eller inntekter fra salg av publikasjonen i abonnement eller løssalg, skal disse inntektene regnes med i omsetningen.Kompensasjonen utgjør inntil 60 prosent av inntektsbortfallet i perioden 15. mars til 30. juni i 2020 beregnet mot den sammenlignbare omsetningen i 2019.For publikasjoner som har opplagsinntekter med bakgrunn i forhåndsdefinert abonnements og løssalgspris skal dette benyttes. Det er kun i de tilfeller der tidsskriftet er helt eller delvis finansiert av medlemskontingent uten en fastsatt abonnementspris det er nødvendig å beregne opplagsinntekten på denne måten.

 

4. Inntekter som ikke regnes som omsetning:

- inntekter fra salg av annonseplass i produkter som eies av andre samt andre reklamerelaterte inntekter fra for eksempel annonseproduksjon

- inntekter fra kurs, messer, events, arrangementer, eller liknende

- mottatte ordinære offentlige tilskudd som ikke har sammenheng med COVID-19-utbruddet (produksjonstilskudd, innovasjonstilskudd, tilskudd til lyd og bilde, osv).

- gaver og frivillig lisens

- tilskudd fra moderorganisasjon/eier

- renter og andre finansinntekter

- tilbakebetalt skatt og avgifter

 

5. Kostnader etter forskriftens § 10 nr. 4: Dersom alle driftsinntekter for perioden 15. mars til 30. juni i 2019 og 2020 regnes som omsetning etter punktene 1, 2 og 3 over (se bort fra offentlige tilskudd), skal alle driftskostnader for samme periode tas med når driftsresultatet blir beregnet. Dersom foretaket hadde inntekter som ikke regnes som omsetning (se bort fra offentlige tilskudd), skal kostnader knyttet til generering av disse inntektene tas ut når driftsresultat for 2019 og driftsresultatet for 15. mars til 31. juni 2020 beregnes. Metoden for å finne kostnadene blir i slike tilfeller:

Direkte kostnader: Kostnader som kan knyttes direkte til produksjon og utgivelse av mediet regnes med i sin helhet. Dersom det ikke lar seg gjøre å finne kostnader som kan knyttes direkte til produksjon og utgivelse for perioden 15. mars til 31. mars 2020, kan halvparten av mars-kostnader for 2020 knyttet til produksjon og utgivelse av mediet regnes med.

Felles kostnader: En andel av de totale felleskostnadene skal regnes med. Andelen skal være lik omsetningens andel av foretakets totale driftsinntekter etter at offentlige tilskudd er trukket fra. Eksempel: Foretakets annonseinntekter, abonnementsinntekter og distribusjonsinntekter utgjør 95 prosent av foretakets samlede driftsinntekter eksklusive offentlige tilskudd. 95 prosent av felleskostnadene skal regnes med.

Felleskostnader for perioden 15. mars til 31. mars 2020 er lik halvparten av korrekt andel av felleskostnadene for mars.

 

6. Fastsettelse av driftsresultat for 2019 og 15. mars til 30. juni 2020

Driftsresultat for 2019 er lik driftsinntekter som regnes som omsetning etter § 6 nr. 2 (se pkt. 4 over) fratrukket kostnader etter § 10 nr. 4 (se pkt. 5 over).

Driftsresultat for 15. mars til 30. juni 2020 er driftsinntekter som regnes som omsetning etter § 6 nr. 2 fratrukket kostnader etter § 10 nr. 4.Det betyr at andre driftsinntekter som ikke regnes som omsetning etter § 6 nr. 2 skal trekkes ut når driftsresultatet fastsettes. På samme måte skal driftskostnader som er knyttet direkte til generering av slike andre driftsinntekter og en andel av felleskostnadene trekkes ut. Det er anledning til å justere 2019 og 2020-tallene for ekstraordinære effekter, som for eksempel restruktureringskostnader.

Les også: