Delta i høringen om revidert nasjonalbudsjett

Delta i høringen om revidert nasjonalbudsjett

Både regjeringen og Stortinget har flere ganger lovet likebehandling av digital journalistikk fra fag- og dybdemedier, men fortsatt legges det inn vilkår som hindrer likeverd og bygger på papirets premisser. Fagpressen oppfordrer alle til å sende høringsuttalelser til Finanskomiteen. (Foto: BN).

Del: 

Fagpressen oppfordrer medlemmene til å delta i den skriftlige høringen om revidert nasjonalbudsjett, på temaet digitalt mva-fritak for fag- og dybdejournalistikk. Per Brikt Olsen kommenterte de foreslåtte retningslinjene for fritak slik i en kronikk onsdag:
– Dette er svært lite innovativt, og det vil rett og slett ikke fungere.

Høringen i Finanskomiteen er åpen, og det er enkelt å delta. Fristen er tirsdag 21. mai kl 12.00.

– Vi tror at jo flere som påpeker dette, desto raskere får vi på plass reell likebehandling av fag- og dybdejournalistikken. Derfor ber vi medlemmene om å sende sine synspunkter til Finanskomiteen innen tirsdag! sier Berit Nyman, nestleder i Fagpressen.

Slik deltar du i høringen:

De skriftlige svarene sendes til: finans@stortinget.no innen tirsdag 21. mai kl. 12.00.

Finanskomiteen har besluttet at det ikke vil avholdes muntlig høring, men komiteen imøteser skriftlige innspill i forbindelse med behandlingen av saken.

Litt mer bakgrunn:

Med bestemmelsene som nå brukes i RNB-proposisjonen, vil det ikke bli noen likebehandling, siden det foreslås at "... det elektroniske tidsskriftet har ei fast utgjevingsplan og nummerering" og "Fritaket skal derimot ikkje omfatte dynamiske elektroniske publikasjonar som vert endra fortløpande." Det er spesielt dette avsnittet som bør kommenteres (uthevingene er gjort av oss):

2.4.3 Særskild om meirverdiavgiftsfritaket for elektroniske tidsskrift

Departementet foreslår å fjerne vilkåret om at det må liggje føre ei trykt utgåve av det elektroniske tidsskriftet. Departementet syner særleg til at verken eksisterande fritak for elektroniske nyhendetenester eller framlegget til fritak for elektroniske bøker stiller krav til trykt utgåve. Ein syner òg til at det ikkje vert stilt krav til trykt utgåve i EU-retten. Eit krav om trykt utgåve vil vera ei ulempe for aktørar med rein digital publisering.

Når fritaket for elektroniske tidsskrift ikkje vert kopla til eit friteke trykt tidsskrift, oppstår spørsmål om korleis det elektroniske tidsskriftet skal definerast og avgrensast. For å bidra til at fritaket berre omfattar elektroniske tidsskrift som motsvarer fritekne trykte tidsskrift, meiner departementet at kriteriene for å kvalifisere som friteke trykt tidsskrift så langt dei høver bør gjelde tilsvarande for elektroniske tidsskrift. Det inneber for det fyrste at fritaket for elektroniske tidsskrift berre skal gjelde omsetjing av tidsskrift som hovudsakleg vert omsette til faste abonnentar eller som hovudsakleg vert gjort tilgjengeleg for foreiningsmedlemmer, og omsetjing av tidsskrift med for det meste politisk, litterært eller religiøst innhald. Vidare vert det lagt opp til å gjere bruk av føresegna i merverdiavgiftsforskriften som gjeld trykte tidsskrift, så langt dei høver.

Mellom anna skal det stillast krav om at det elektroniske tidsskriftet har ei fast utgjevingsplan og nummerering. For nærare omtale av vilkåra for trykte tidsskrift, sjå omtala i punkt 2.2 om gjeldande rett.

Føresegna i forskrifta er utforma med sikte på trykte publikasjonar. Enkelte av føresegnene i forskrifta høver difor ikkje godt for elektroniske tidsskrift og må tilpassast det særskilte ved det elektroniske formatet. Departementet tek sikte på å utforme og vedta forskriftsføresegner innan iverksetjing av reglane 1. juli 2019.

Elektronisk publisering gjer det mogleg å endre eller oppdatere innhaldet i det elektroniske tidsskriftet etter publisering. Fritaket for elektroniske tidsskrift skal likestille elektronisk publisering med trykte tidsskrift. Fritaket skal derimot ikkje omfatte dynamiske elektroniske publikasjonar som vert endra fortløpande. Endringar eller oppdateringar utover rettingar av feilskrift og liknande vil innebere at det elektroniske tidsskriftet endrar eller utvider bruksområdet samanlikna med eit trykt tidsskrift, og vil innebere at fritaket ikkje kjem til bruk.

Bra med mange høringssvar

Regjeringen har i mange runder de siste årene sagt offentlig at de støtter likebehandling av digtalt publilsert journalistikk, enten den er laget av fagmedier eller dagspresse.

Fagpressen sender et eget høringssvar, der vi kommenterer det som er beskrevet i RNB 2019 som retningslinjer for digitalt mva-fritak for elektroniske tidsskrift, og som ikke gir den lovede likebehandlingen. Fagpressen oppfordrer alle som kan, til å sende inn egne kortfattede høringssvar som påpeker det urimelige i dette, gjerne med konkrete eksempler på hvordan dette påvirker dere. 

For medlemmer

Her kan medlemmer i fagpressen logge inn og få tilgang til alle rammeavtalene våre.

 

Les også: