Årets prioriteringer og Kriterier for å søke støtte

Årets prioriteringer og Kriterier for kompetansestøtte

Del: 

Fondsstyrets prioriteringer for 2017

Når potten på 500 000 kroner skal fordeles, har fondsstyret gjort disse prioriteringene:

 • Støtte til samarbeid om å skaffe seg kompetanse til å drive med nyskaping som kan gi fagmediet nye inntekter. Det kan være å sette i gang redaksjonelle eller andre tiltak, som man kan tjene penger på. Et godt eksempel er Kommunal Rapport som har klart å gjøre sin egenutviklede leverandørdatabase – et redaksjonelt produkt – til en ny inntektskilde. Vi tror at det er mulig også i små medier å dyrke fram ideer som kan styrke inntektssiden. Vi ønsker å stimulere for eksempel det å hente inn folk som kan vise redaksjonene og markedsavdelingene hvordan man kan sette i gang slike tiltak
 • Støtte til målrettede prosjekter for utvikling av meningsstoff i fagmediene. Fondsstyret mener at det kan skaffe fagpressen flere lesere, hvis dette gjøres på en god måte. Hele spekteret, fra redaktørens kommentarer til kronikker, kommentarstoff, debatt, og stoff som deles i sosiale medier, er eksempler på meningsstoff

I tillegg er en rekke konferanser og kursleverandører anbefalt av fondsstyret. (Se nederst i teksten ved siden av søknadsskjemaet).

Kriterier for å søke støtte fra Fagpressens vederlagsfond

Formålet for vederlagsfondet er å fremme og støtte gode kompetanseprosjekter i fagmedier og tidsskrift. Retningslinjene for å søke kompetansestøtte fra Fagpressens vederlagsfond, er hjemlet i §5 i vedtektene for fondet. Midlene til fondet blir skapt av redaktører og utgivere, gjennom kopivederlagsmidler fra Kopinor.
Søknadsskjema finnes nederst i teksten.

Hva kan det søkes om?

Kompetansestøtte

Det kan søkes om individuelle eller kollektive stipend, som har som formål å øke kompetansen til den enkelte og/eller til én eller flere avdelinger/redaksjoner.

Herunder kan det også søkes om:

 • Konferansestøtte: Søknader om dekning av utgifter til å delta på relevant konferanse. Standard beløp for støtte til konferanser er inntil kroner 10 000. Se liste over aktuelle konferanser under.
 • ​Vikarstøtte: I forbindelse med kompetansetiltak kan det søkes vikarstøtte, inntil 40 000 kroner (inkludert sosiale kostnader). Det er anledning til å søke om kompetansestøtte og vikarstøtte samtidig. Søknader om vikarstøtte må sendes av arbeidsgiver/redaktør. 

Eksempler på hva slags prosjekter du kan søke støtte til:

- kurs/seminar som vil gi relevant kompetanseheving
- dekning av avgift og reisekostnader for å delta på relevante konferanser
- eget prosjekt, individuelt eller kollektivt, for å øke kompetansen på et definert område
- gjennomføring av kompetansegivende kurs i den enkelte redaksjon eller markedsavdeling
- studieturer
- kompetansesamarbeid med andre medier, for eksempel innkjøp av kurs til flere medier.

Prioriterte områder
Fondsstyret kan hvert år prioritere enkelte områder/tema som de ønsker å støtte. De prioriterte områdene kunngjøres samtidig med utlysningen av årets kompetansestøtte.

Hva støttes ikke?
Fagpressens vederlagsfond gir ikke stipend til ren driftsstøtte, ren reportasjestøtte, eller støtte for å lønne medarbeidere i fagmedier.

Hvem kan søke?
Alle ansatte og utgivere i tidsskrift/fagpresse kan søke stipend. Medlemskap i Fagpressen er ikke et krav.

 • Søknader fra andre enn redaktører og utgivere, som journalister og markedsmedarbeidere, krever underskrift fra redaktør for å bli behandlet av fondsstyret.
 • ​Redaktører kan søke om støtte på vegne av navngitte frilansere.
 • Redaktører kan også søke om støtte på vegne av sin redaksjon eller sammen med andre redaksjoner, til felles prosjekt.
 • Ved vurdering av søknader kan fondsstyret legge vekt på hvor lang tid det er siden søkeren sist ble innvilget støtte fra Fagpressen.

Hvordan skrive en god søknad?
Din søknad om støtte fra Fagpressens vederlagsfond, skal:

- beskrive og begrunne prosjektet du søker støtte til
- vise til økonomisk egeninnsats, privat eller fra redaksjonen/avdelingen, og eventuell støtte fra andre bidragsytere
- inneholde et budsjett med gode overslag over de ulike kostnadene

Utbetaling og offentliggjøring av innvilget støtte

 • Fondsstyret behandler de innkomne søknadene kort tid etter at søknadsfristen er gått ut. Det blir sendt melding til alle søkere.
 • Dersom søknaden innvilges, blir 70 prosent av støttebeløpet utbetalt i forkant av prosjektet. Resten, 30 prosent, blir utbetalt når prosjektet er gjennomført og Fagpressen har mottatt en rapport.
 • Fagpressen offentliggjør hvem som mottar støtte, umiddelbart etter tildelingen.

Rapportering og kunnskapsdeling
Alle støttemottakere skal etter gjennomført prosjekt sende inn en rapport som blir publisert på fagpressen.no. På denne måten kan flere få del i læringsutbyttet, samt få gode innspill til egne prosjekter å søke støtte til.
Mottakere kan også bli bedt om å dele kunnskap i form av bidrag til kurs, møter, eller liknende, etter nærmere avtale.

Årlig utlysning
Fagpressens vederlagsfond praktiserer én årlig utlysning, tidlig i desember. Søknadsfrist i 2017 er 23. januar, og søknadene behandles i løpet av februar måned.
Dersom det er ubrukte midler igjen etter årets utdeling, kan fondsstyret velge å utlyse midler en gang til, for 2. halvår.

Fondsstyret
Det er valgt et eget fondsstyre som behandler søknadene, etter innstilling fra Fagpressens administrasjon. Fondsstyret har fem medlemmer som er valgt av styret i Fagpressen. Maksimum tre av fondsstyremedlemmene kan være blant de sittende styrerepresentantene.
Medlemmer i fondsstyret er inhabile i behandling av søknad fra eget medium, egne medarbeidere og seg selv. For øvrig praktiseres vanlige habilitetsvurderinger.

Redaktørkampanjen

Visste du at…

medlemmer i Fagpressen får 30 prosent rabatt på alle bildepriser hos NTB for redaksjonell bruk i bladene og på nettsidene.  Se her

Kurs og arrangementer

Dato: 
Onsdag 22. nov
Kl.: 
11:15 til 18:00
Passer for: 
Redaktører
Journalister
Markedsførere
Annonseselgere
Utgivere

Fagpressedagen 2017 blir en dag med høy aktualitet. Du får høre om de nye tjenestene som kommer fra Fagpressen i det kommende året, og du får som vanlig alle de ferske tallene! Dessuten tar vi debatten om digitalt mva-fritak, med Høyre og Arbeiderpartiet.
Dagen avsluttes med en hyggelig middag. Meld deg på til nytte, nettverk og hygge!